O PROJEKTU


O PROJEKTU
Centar za monitoring i istraživanje ima za cilj da kroz projekat „Smart Start – Aktivni mladi za održive promjene“ obuči, motiviše i ohrabri mlade vršnjačke edukatore, da stečena znanja o političkom sistemu CG i EU integracijama prenose svojim vršnjacima. Cilj je da mladi vršnjački edukatori upoznaju ostale srednjoškolce, u svim opštinama u Crnoj Gori, o karakteristikama sistema u kojem žive, i da pozitivno utiču na njihovo ohrabrivanje i edukaciju u cilju aktivnijeg učešća u donošenju odluka, prepoznavanju problema svoje populacije, predlaganju održivih rješenja za njihovo prevazilaženje, i sve to kroz neformalno obrazovanje. U najvećem dijelu, cilj je postignut kroz organizovanje CeMI ljetnje škole i radionice za vršnjačke edukatore, i kroz organizovanje tematskih predavanja i radionica vršnjačkih edukatora u okviru učeničkih parlamenata. Rezultati i oblikovane ideje sa organizovanih predavanja u srednjim školama i ljetnje škole biće objavljeni u vidu infografika na društvenim mrežama i štampani u vidu postera. Tokom projekta CeMI će napraviti i izložbu postera. U formulisanju ideja i dizajnu postera aktivno će učestvovati učenici. Ovim će se značajno podstaći učenički parlamenti na aktivno zalaganje za promjene politika za mlade, što u konačnom jača njihove kapacitete za kulturu učešća i demokratsko donošenje odluka. Projektom je predviđena saradnja sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore, Unijom mladih preduzetnika Crne Gore, lokalnim vlastima, rukovodstvima srednjih škola, nastavnicima, omladinskim centrima i ekspertima iz različitih oblasti. Projekat „Smart Start – Aktivni mladi za održive promjene“ se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva sporta.
O APLIKACIJI
Mobilna i web aplikacija je dizajnirana kao besplatan servis za sve mlade u Crnoj Gori. Svrha aplikacije je da prava mladih po pitanju radnog odnosa i zapošljavanja budu dostupna u formi koja je prilagođena mladima. Informacije o političkom sistemu Crne Gore, EU integracijama, te materijali sa ljetnje škole i radionice za vršnjačke edukatore takođe su dostupni na aplikaciji. Sadržaj aplikacije je upotpunjen korisnim materijalima sa prethodnih obuka koje je CeMI organizovao za mlade o mogućnostima zaposlenja, razvoja biznis ideja, itd. Aplikacija istovremeno nudi mapu omladinskih organizacija, i korisnih linkova za dodatno informisanje učenika. Aplikacija omogućava periodično postavljanje online anketa, radi što intenzivnije interakcije sa mladima. Na ovaj način se mladi dodatno povezuju i aktivno uključuju u proces realizacije navedenih aktivnosti.